Naar de hoofdinhoud gaan
Search Products
Your Mandje

Algemene voorwaarden IPG

Deze voorwaarden gelden voor alle transacties op deze site en ook voor alle transacties via e-mail, telefoon of een andere manier van bestellen.

Zij doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

1. DEZE VOORWAARDEN

1.1 Dit zijn de voorwaarden waarop wij producten aan u leveren.

1.2 Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw aankoop. U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte, vertegenwoordiging, verzekering of garantie gemaakt of gegeven door of namens ons die niet is uiteengezet in deze voorwaarden en dat u geen aanspraak kunt maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een nalatige verkeerde verklaring op basis van enige verklaring in deze overeenkomst.

2. INFORMATIE OVER ONS EN HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

2.1 Wij zijn IPG.pet Ltd een bedrijf geregistreerd in Nederland. Ons bedrijfsregistratienummer is 88486311 en ons hoofdkantoor is gevestigd in Unit 1 Tungsten Park, Handcross, West Sussex, Verenigd Koninkrijk, RH17 5JS.

2.2 U kunt contact met ons opnemen door onze klantenservice te bellen op +44 1342 710420 of door een e-mail te sturen naar help@we.pet of door ons te schrijven op Unit 1 Tungsten Park, Handcross, West Sussex, Verenigd Koninkrijk, RH17 5JS.

2.3 Indien wij contact met u moeten opnemen, doen wij dit telefonisch of schriftelijk op het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling hebt opgegeven.

2.4 “Schrijven" omvat ook e-mails. Wanneer wij in deze voorwaarden de woorden "schriftelijk" of "geschreven" gebruiken, omvat dit ook e-mails.

3. ONZE OVEREENKOMST MET U

3.1 U ontvangt een bevestiging van uw bestelling op het moment dat u deze indient. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt plaats wanneer wij u een e-mail sturen om de bestelling te aanvaarden, op welk moment een contract tussen u en ons tot stand komt.

3.2 Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren, stellen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte en brengen wij u het product niet in rekening. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte beperkingen van onze middelen die we redelijkerwijs niet konden plannen, omdat we een fout hebben ontdekt in de prijs of beschrijving van het product of omdat we een door u opgegeven leveringstermijn niet kunnen halen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van het feit dat wij uw bestelling niet kunnen accepteren.

3.3 Wij zullen een referentienummer aan uw bestelling toekennen en u dit nummer meedelen wanneer wij uw bestelling accepteren. Het zal ons helpen als u ons het referentienummer van de bestelling kunt vertellen wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

4. ONZE PRODUCTEN

4.1 De afbeeldingen van de producten op onze website dienen uitsluitend ter illustratie. Uw product kan enigszins afwijken van deze afbeeldingen.

4.2 De verpakking van het product kan afwijken van de afbeeldingen op onze website.

5. UW RECHTEN OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN

5.1 Als u een wijziging wilt aanbrengen in het door u bestelde product, neem dan contact met ons op. Wij zullen u laten weten of de wijziging mogelijk is. Als het mogelijk is zullen wij u informeren over eventuele wijzigingen in de prijs van het product, het tijdstip van levering of iets anders dat nodig zou zijn als gevolg van uw gevraagde wijziging en u vragen om te bevestigen of u wilt doorgaan met de wijziging.

6. ONZE RECHTEN OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN

6.1 Wij kunnen het product wijzigen:

 6.1.1 om wijzigingen in relevante wetten en wettelijke vereisten weer te geven; en

 6.1.2 om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om het recept te verbeteren.

6.2 Bovendien kunnen wij, zoals wij u in de beschrijving van het product op onze website hebben meegedeeld, de volgende wijzigingen in deze voorwaarden of het product aanbrengen, maar als wij dat doen, stellen wij u daarvan op de hoogte en u kunt dan contact met ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden en een terugbetaling ontvangen voor producten die u hebt betaald maar niet hebt ontvangen;

 6.2.1 wijzigingen in de prijs van de producten

 6.2.2 wijzigingen in de leveringskosten

 6.2.3 wijzigingen in de betalingsvoorwaarden.

7. LEVERING VAN DE PRODUCTEN

7.1 De leveringskosten zijn zoals aan u getoond op onze website.

7.2 Wij streven ernaar de producten binnen 2 werkdagen aan u te leveren wanneer de bestellingen voor 17.00 uur zijn ontvangen op de dag waarop wij uw bestelling accepteren. Tijd voor levering is niet van belang.

7.3 Als onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u dit te laten weten en nemen wij maatregelen om het effect van de vertraging tot een minimum te beperken. Als wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico van aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor producten die u hebt betaald maar niet hebt ontvangen.

7.4 Een product dat een goed is, is uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het product op het door u opgegeven adres afleveren.

7.5 U bent eigenaar van een product dat een goed is zodra wij het aan u hebben geleverd.

7.6  Wij kunnen bepaalde informatie van u nodig hebben om de producten aan u te kunnen leveren, bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer. Indien dit het geval is, zal dit op onze website zijn vermeld.   Als u ons deze informatie niet binnen een redelijke termijn na ons verzoek verstrekt, of als u ons onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, kunnen wij ofwel het contract beëindigen (en artikel 10.2 zal van toepassing zijn) of een extra bedrag van een redelijk bedrag in rekening brengen om ons te compenseren voor het extra werk dat als gevolg daarvan nodig is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het te laat of niet leveren van een deel van de producten als dit wordt veroorzaakt doordat u ons de informatie die wij nodig hebben niet binnen een redelijke termijn na ons verzoek heeft gegeven.

7.7 Het is mogelijk dat wij de levering van een product moeten opschorten om;

 7.7.1 productieproblemen aan te pakken of kleine wijzigingen aan te brengen

 7.7.2 het product bijwerken om wijzigingen in relevante wetten en wettelijke vereisten weer te geven;

 7.7.3 wijzigingen aanbrengen in het product zoals door u gevraagd of door ons aan u meegedeeld (zie artikel 6).

7.8 Wij zullen van tevoren contact met u opnemen om u te vertellen dat wij de levering van het product zullen opschorten, tenzij het probleem dringend of urgent is. Als wij het product moeten opschorten, zullen wij de prijs aanpassen, zodat u niet voor producten betaalt terwijl deze zijn opgeschort. U kunt contact met ons opnemen om het contract voor een product te beëindigen als wij het opschorten, of u vertellen dat wij het gaan opschorten, in elk geval voor een periode van meer dan een maand en wij zullen alle bedragen terugbetalen die u vooraf voor het product hebt betaald voor de periode nadat u het contract hebt beëindigd.

7.9 Als u ons niet betaalt voor de producten wanneer u dat moet doen (zie artikel 13.4), kunnen wij de levering van de producten opschorten totdat u ons de openstaande bedragen hebt betaald. Wij zullen contact met u opnemen om u te vertellen dat wij de levering van de producten opschorten. Wij zullen u geen kosten in rekening brengen voor de producten gedurende de periode dat deze zijn opgeschort.

8. UW RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN

8.1 Uw rechten wanneer u het contract beëindigt, hangen af van wat u hebt gekocht, of er iets mis mee is, hoe wij presteren, wanneer u besluit het contract te beëindigen:

 8.1.1 Als wat u hebt gekocht defect of verkeerd beschreven is, kunt u een wettelijk recht hebben om het contract te beëindigen (of om het product gerepareerd of vervangen te krijgen of om uw geld geheel of gedeeltelijk terug te krijgen), zie artikel 12;

 8.1.2 Als u het contract wilt beëindigen vanwege iets dat wij hebben gedaan of u hebben verteld dat wij gaan doen, zie artikel 8.2;

 8.1.3 In alle andere gevallen, zie artikel 8.4.

8.2 Als u een contract beëindigt om een reden die in de onderstaande clausules 8.2.1 tot 8.2.5 wordt genoemd, zal het contract onmiddellijk worden beëindigd en zullen wij u het volledige bedrag terugbetalen voor producten die niet zijn geleverd en u hebt mogelijk ook recht op compensatie. De redenen hiervoor zijn: 

8.2.1 wij hebben u geïnformeerd over een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden waarmee u niet akkoord gaat (zie artikel 6.2);

 8.2.2 wij hebben u geïnformeerd over een fout in de prijs of beschrijving van het product dat u heeft besteld en u wilt niet verder gaan;

 8.2.3 het risico bestaat dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd door gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben;

 8.2.4 wij de levering van de producten om technische redenen hebben opgeschort of u ervan in kennis stellen dat wij deze om technische redenen gaan opschorten, in elk geval voor een periode van meer dan een maand; of

 8.2.5 u een wettelijk recht heeft om het contract te beëindigen vanwege iets wat wij verkeerd hebben gedaan.

8.3 Op voorwaarde dat het contract niet is voltooid, kunt u het contract nog steeds beëindigen, zelfs als wij geen schuld hebben. Het contract zal onmiddellijk worden beëindigd en wij zullen de door u betaalde bedragen voor niet geleverde producten terugbetalen.

8.4 Zodra wij de producten hebben geleverd, hebt u geen recht om van gedachten te veranderen of goederen te ontvangen op basis van verkoop of retournering en het is uw verantwoordelijkheid om de producten te verkopen of te gebruiken vóór de uiterste gebruiksdatum of de datum waarop het product geacht wordt het einde van zijn levensduur te hebben bereikt.

9. HOE HET CONTRACT MET ONS TE BEËINDIGEN

9.1 Als u het contract met ons wilt beëindigen, laat het ons dan weten door te bellen met onze klantenservice op +44 1342 710420 of stuur een e-mail naar trade@IPG.pet. Geef uw bedrijfsnaam en orderreferentie door.

9.2 Wij betalen de kosten van terugzending:

 9.2.1 als de producten defect of verkeerd beschreven zijn; of

 9.2.2 als u het contract beëindigt omdat wij u hebben geïnformeerd over een komende wijziging van het product of deze voorwaarden, een fout in de prijs of beschrijving, een vertraging in de levering door gebeurtenissen buiten onze controle of omdat u een wettelijk recht heeft om dit te doen als gevolg van iets wat wij verkeerd hebben gedaan.

9.3 Als u volgens deze voorwaarden recht heeft op terugbetaling, betalen wij u de prijs terug die u voor de producten hebt betaald, inclusief leveringskosten, via de methode die u voor de betaling hebt gebruikt.

9.4 Wij betalen u zo snel mogelijk en binnen 14 dagen nadat u ons hebt verteld dat u van gedachten bent veranderd, terug.

10. ONZE RECHTEN OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN

10.1 Wij kunnen het contract voor een product op elk moment beëindigen door u een brief te sturen als:

 10.1.1 u geen betaling aan ons doet wanneer deze verschuldigd is; of

 10.1.2 u ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij daarom hebben gevraagd, de informatie verstrekt die wij nodig hebben om de producten te leveren, bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer; of

 10.1.3 u onze producten online verkoopt of probeert te verkopen via een website, platform of online marktplaats van een derde partij. Voor alle duidelijkheid: u mag onze producten online verkopen vanaf uw eigen onafhankelijke website(s).

10.2 Als wij het contract beëindigen in de situaties zoals beschreven in artikel 10.1 zullen wij u het geld terugbetalen dat u vooraf hebt betaald voor producten die wij niet hebben geleverd.

10.3 Wij kunnen u schriftelijk laten weten dat wij stoppen met de levering van het product. Wij behouden ons het recht voor om de levering van het product op elk moment te stoppen. In dat geval betalen wij u de bedragen terug die u vooraf hebt betaald voor producten die niet zullen worden geleverd.

10.4 Als wij de overeenkomst beëindigen, moet u de onverkochte producten binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen voor afhaling op de plaats waar zij oorspronkelijk werden geleverd.

11. ALS ER EEN PROBLEEM IS MET HET PRODUCT

11.1 Als u vragen of klachten heeft over het product, neem dan contact met ons op. U kunt onze klantenservice bellen op +44 1342 710420 of schrijven naar  trade@ipg.pet, Unit 1 Tungsten Park, Handcross, West Sussex, Verenigd Koninkrijk, RH17 5JS.

12. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DEFECTE PRODUCTEN

12.1 Wij garanderen dat bij levering alle producten die goederen zijn:

 12.1.1 in overeenstemming zijn met hun beschrijving;

 12.1.2 vrij zullen zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en afwerking;

 12.1.3 van voldoende kwaliteit zijn (in de zin van de Sale of Goods Act 1979); en

 12.1.4 geschikt zijn voor het door ons beoogde doel.

12.2 Onder voorbehoud van artikel 12.3, indien:

 12.2.1 u ons binnen drie dagen na de datum van levering schriftelijk meedeelt dat een product niet voldoet aan de in artikel 12.1 genoemde garantie;

 12.2.2 wij een redelijke kans krijgen om het product te onderzoeken; en

 12.2.3 u een dergelijk product op onze kosten aan ons retourneert, zullen wij, naar onze keuze, het defecte product repareren of vervangen, of de prijs van het defecte product volledig terugbetalen.

12.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van een product aan de garantie in artikel 12.1 indien:

 12.3.1 u verder gebruik maakt van een dergelijk product nadat u een kennisgeving hebt gedaan in overeenstemming met artikel 12.2.1;

 12.3.2 het gebrek ontstaat doordat u onze mondelinge of schriftelijke instructies met betrekking tot opslag, installatie, ingebruikname, gebruik of onderhoud van het product of (als die er niet zijn) goede handelspraktijken niet hebt opgevolgd;

 12.3.3 u het product wijzigt of repareert zonder onze schriftelijke toestemming; of

 12.3.4 het defect het gevolg is van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale werkomstandigheden.

12.4 Behalve zoals bepaald in dit artikel 12 zijn wij niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot het niet voldoen van een product aan de garantie zoals bepaald in artikel 12.1.

12.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende producten die door ons onder artikel 12.2 worden geleverd.

13. PRIJS EN BETALING

13.1 De prijs van het product (die exclusief BTW is, tenzij anders vermeld) is de prijs die op de bestelpagina's is aangegeven toen u uw bestelling plaatste. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijs van het product die aan u wordt geadviseerd correct is. Zie echter artikel 13.3 voor wat er gebeurt als wij een fout ontdekken in de prijs van het product dat u bestelt.

13.2 Als het btw-tarief verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum waarop wij het product leveren, passen wij het btw-tarief dat u betaalt aan, tenzij u het product al volledig hebt betaald voordat de verandering in het btw-tarief van kracht wordt.

13.3 Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige producten die wij verkopen onjuist geprijsd zijn. Wij zullen normaal gesproken de prijzen controleren voordat wij uw bestelling accepteren, zodat, wanneer de juiste prijs van het product op de datum van uw bestelling lager is dan de door ons opgegeven prijs op de datum van uw bestelling, wij het lagere bedrag in rekening zullen brengen. Als de juiste prijs van het product op uw besteldatum hoger is dan de aan u opgegeven prijs, nemen wij contact met u op voor uw instructies voordat wij uw bestelling accepteren. Als wij uw bestelling accepteren en verwerken waarbij een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u herkend had kunnen worden als een prijsfout, kunnen wij het contract beëindigen, u de door u betaalde bedragen terugbetalen en de aan u geleverde goederen terugvragen.

13.4 Wij accepteren betaling met alle belangrijke creditcards behalve American Express.

13.5 Tenzij u van ons kredietvoorwaarden ontvangt, moet u de producten betalen voordat wij ze verzenden. Wij zullen uw credit of betaalpas niet belasten totdat wij de producten aan u verzenden.   Om een kredietrekening aan te vragen kunt u ons bellen op +44 1342 710420 of een e-mail sturen naar trade@ipg.pet.

13.6 U dient alle aan ons verschuldigde bedragen onder deze voorwaarden volledig te betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (anders dan enige aftrek of inhouding van belasting zoals vereist door de wet).

14. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE

14.1 Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:

 14.1.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers (zoals van toepassing);

 14.1.2 fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken;

 14.1.3 schending van de voorwaarden geïmpliceerd door artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979 of artikel 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982;

 14.1.4 producten met gebreken volgens de Consumer Protection Act 1987; of

 14.1.5 elke aangelegenheid waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

14.2 Behalve voor zover uitdrukkelijk vermeld in artikel 12.1 zijn alle voorwaarden die geïmpliceerd worden door artikel 12 tot 14 van de Sale of Goods Act 1979 en artikel 3 tot 5 van de Supply of Goods and Services Act 1982 uitgesloten.

14.3 Onder voorbehoud van artikel 14.1:

 14.3.1 zijn wij niet aansprakelijk jegens u, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, voor enig verlies van winst, of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met een contract tussen ons; en

 14.3.2 onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met een contract tussen ons, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, is beperkt tot terugbetaling van het betaalde geld.

 14.3.3 Kan niet garanderen dat de informatie op de site accuraat en foutloos is.

15. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

15.1 Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons privacy beleid op https://ipg.pet/privacy-policy.html.

15.2 Wij kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen bij derden met het oog op fraudepreventie.

16. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

16.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u altijd schriftelijk informeren als dit gebeurt en wij zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten onder het contract.

16.2 U heeft onze toestemming nodig om uw rechten aan iemand anders over te dragen (behalve dat u altijd onze garantie kunt overdragen). U kunt uw rechten of uw verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij daar schriftelijk mee instemmen. Wij kunnen eisen dat de persoon aan wie de garantie wordt overgedragen, redelijk bewijs levert dat hij of zij nu de eigenaar is van het betreffende artikel of eigendom.

16.3 Niemand anders heeft rechten onder dit contract (behalve iemand aan wie u uw garantie overdraagt). Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om de voorwaarden ervan af te dwingen.

16.4 Als een rechtbank een deel van dit contract onwettig acht, blijft de rest van kracht. Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van de paragrafen onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

16.5 Zelfs als wij dit contract met vertraging afdwingen, kunnen wij het later alsnog afdwingen. Als wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u volgens deze voorwaarden moet doen, of als wij vertraging oplopen bij het nemen van stappen tegen u in verband met uw schending van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het belet ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet achtervolgen, maar wij de producten wel blijven leveren, kunnen wij nog steeds van u eisen dat u de betaling op een later tijdstip alsnog verricht.

16.6 Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een contract tussen ons of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales en de rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve bevoegdheid om dergelijke geschillen of vorderingen te beslechten.